Polityka prywatności

Polityka prywatności strony Internetowej i aplikacji LodowatoApp

Wprowadzenie

Prywatność użytkowników korzystających z naszej aplikacji jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Gromadzimy dane tylko absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej aplikacji. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

A: Administratorzy danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Rewardo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Zygmunta Krasińskiego 14/3a, 30-101 Tychy, spółka zarejestrowana i zewidencjonowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866233, NIP 6772457843

Kontakt: bok@rewardoapp.com

oraz

LDWT sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ulicy Nad Jeziorem 75, 43-100 Kraków, spółki zarejestrowanej i zewidencjonowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wwydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876999, NIP 6342869997, REGON 36504824800000.

Kontakt: biuro@lodowato.pl

 

B: Zbieranie danych osobowych

 1. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
  1. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej aplikacji internetowej, identyfikator użytkownika oraz hash hasła;
  2. użytkownik może dobrowolnie wprowadzić dodatkowe dane podczas tworzenia profilu w naszej aplikacji — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, zainteresowania, hobby czy numer telefonu;
  3. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
  4. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub aplikacji;
  5. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej lub karty debetowej;
  6. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
  7. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
  8. ponadto podczas korzystania z aplikacji tworzy ona dane własne (np. informacje o subskrybowanych kartach, dodanych pieczątkach)
  9. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
 2. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C: Korzystanie z Twoich danych osobowych

 1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
  1. administrowania naszą stroną internetową, aplikacją i biznesem;
  2. personalizowania naszej strony internetowej oraz aplikacji dla Ciebie;
  3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej i aplikacji;
  4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji;
  5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji;
  6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
  7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
  8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
  9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
  10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
  11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
  12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną i aplikacją;
  13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i aplikacji i zapobieganie oszustwom;
  14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
  15. innych zastosowań.
 2. Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie lub aplikacji, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.
 3. Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej oraz aplikacji i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie oraz aplikacji.
 4. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych osobowych, teksów, obrazów czy innych form treści cyfrowej przesłanych na naszą stronę Internetową lub aplikacje, które są obraźliwe, wulgarne, mają charakter pornograficzny lub naruszają ogólne przyjęte zasady współżycia społecznego.

D: Ujawnianie danych osobowych

 1. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
 2. Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”
 3. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
  4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
  5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
 4. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E: Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, nie są przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w niniejszej sekcji E.

F: Zachowywanie danych osobowych

 1. W niniejszej sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

G: Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą). przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania. przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej oraz aplikacji; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej lub aplikacji).przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

H: Twoje prawa

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:
  • dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości, tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopię prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
 7. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
 8. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 9. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: biuro@lodowato.pl
 10. Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I: Strony Internetowe osób trzecich

 1. Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

J: Aktualizacja informacji

 1. Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

K: Ciasteczka

 1. Nasza strona internetowa oraz aplikacja korzystają z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie i aplikacji.
 2. Używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub aplikację, aby poprawić użyteczność strony internetowej, analizować korzystanie ze strony internetowej oraz aplikacji, administrować stroną internetową oraz aplikacją, zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej oraz aplikacji, a także personalizować stronę internetową oraz aplikacje dla każdego użytkownika.
 3. Zgoda na korzystanie z plików cookie (ciasteczek). Zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie lub w aplikacji wyrażasz nam zgodę na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie lub w aplikacji.
 4. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie.

L: Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie lub aplikacji ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów aplikacji.
 3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona na bieżąco.
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30.05.2022.