Regulamin

Regulamin aplikacji Lodowato dla użytkownika indywidualnego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług korzystania z aplikacji Lodowato będącej własnością LDWT sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ulicy Nad Jeziorem 75, 43-100 Tychy, spółki zarejestrowanej i zewidencjonowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876999, NIP 6342869997, REGON 36504824800000. Spółkę LDWT sp. z o.o. określa się dalej Operatorem.

Definicje

Operator – LDWT sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ulicy Nad Jeziorem 75, 43-100 Kraków, spółki zarejestrowanej i zewidencjonowanej przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000876999, NIP 6342869997, REGON 36504824800000.

Hasło – ciąg znaków będący sekwencją liter, cyfr i innych znaków, ustalony samodzielnie przez Użytkownika, będący zabezpieczeniem przed uzyskaniem do danych Użytkownika przez osoby trzecie oraz umożliwiający autoryzację Użytkownikowi.

Lodowato – rozwiązanie utworzone jako aplikacja internetowa dostępna z poziomu przeglądarek internetowych oraz jako aplikacja mobilna, umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie i zarządzanie swoimi punktami lojalnościowymi oraz branie udziału w dodatkowych konkursach.

Konto Użytkownika – zbiór danych przypisanych do Użytkownika pozwalających na pełnoprawne korzystanie z możliwości i funkcjonalności aplikacji Lodowato.

Login – określenie identyfikatora Użytkownika, będące sekwencją liter, cyfr i innych znaków, pozwalające na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. W połączeniu z Hasłem umożliwia kompletną autoryzację Użytkownika.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą i świadcząca usługi poprzez aplikacje Lodowato, który tworzy i reguluje zasady promocji, a także bierze czynny udział w ich realizacji.

Regulamin – niniejszy dokument.

Regulamin Promocji – Regulamin określający wybraną promocje w aplikacji Lodowato, określający zasady i warunki promocji utworzonej przez Przedsiębiorcę.

Rejestracja – czynność polegająca na określeniu Loginu i Hasła przez Użytkownika, pozwalająca na nieograniczony dostęp do zbioru danych Użytkownika zebranych w ramach Konta Użytkownika.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Umowa – zgodne porozumienie stron ustalające ich prawa i obowiązki, regulujące zasady korzystania z Lodowato, zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Użytkownik – dowolna osoba, która zawarła Umowę na korzystanie z Lodowato w sposób świadomy i dobrowolny.

Postanowienia ogólne

Korzystanie z Lodowato przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z Lodowato jest możliwe po uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.

Warunki zawarcia umowy

Korzystanie z Lodowato jest możliwe wyłącznie po zawarciu Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

Zawarcie Umowy odbywa się równocześnie z założeniem Konta Użytkownika w ramach procesu zakładania Konta Użytkownika i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Lodowato. Rezygnacja z korzystania z usługi jest równocześnie podstawą do rozwiązania umowy.

Zakres Usługi

Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Lodowato świadcząc tym samym usługę zgodną z niniejszym Regulaminem.

Operator umożliwia:

Operator, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, nie organizuje promocji, konkursów, wyzwań lub rabatów dla Użytkowników. Wszelkie działania promocyjne, konkursowe i inne zmierzające do zbierania punktów lub pieczątek są domeną Przedsiębiorcy. Operator pośredniczy w tym działaniu udostępniając platformę.

Wymagania techniczne

W celu korzystania z aplikacji Lodowato Użytkownik może pobrać ją ze sklepu internetowego Google Play (użytkownicy urządzeń z systemem Android) lub App Store (użytkownicy urządzeń z systemami iOS i iPadOS) od stycznia 2021r.

Użytkownik ma możliwość korzystania z usługi z poziomu przeglądarki internetowej.

Użytkownik ma możliwość zainstalowania aplikacji Lodowato PWA na komputerze, telefonach komórkowych lub innych urządzeniach, które pozwalają na instalacje aplikacji PWA za pośrednictwem przeglądarki.

W celu instalacji aplikacji PWA należy postępować zgodnie z Instrukcją instalacji udostępnionej na stronie www i w aplikacji.

Użytkownik musi założyć Konto Użytkownika uzupełniając i podając poprawne dane, a po poprawnym procesie rejestracji zweryfikować Konto w odpowiedni sposób. Użytkownik uzupełniając i podając dane zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.

Operator nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do sieci i usług transmisji danych potrzebnych do ściągnięcia i instalacji Lodowato, do których Użytkownik powinien samodzielnie uzyskać dostęp. Operator nie bierze odpowiedzialności za działanie kanałów dystrybucji Lodowato i ich dostępność.

Korzystanie przez Użytkownika z Lodowato jest możliwe w przypadku spełnienia wymagań technicznych:

Prawa i obowiązki stron

PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

Operator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych starań pozwalających Użytkownikowi na bezproblemowe korzystanie z usługi, a w szczególności umożliwi mu ciągły i nieprzerwany dostęp do funkcjonalności Lodowato.

Operator zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji usługi w sytuacjach niezależnych od Operatora takich jak np. problemy techniczne, niespełnienie warunków technicznych przez Użytkownika oraz lub brak sieci internetowej po stronie użytkownika.

Operator ma prawo do przerwania działania usługi w sytuacjach, w których dokonuje naprawy usługi, zmianach w systemie lub rozwiązuje problemy związane bezpośrednio z Kontem danego Użytkownika.

Operator nie ma obowiązku odpowiadać za dane wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za jego dane osobowe oraz informacje, które wprowadza w ramach funkcjonalności Lodowato.

Operator ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z usługi Użytkownikom, który działa wbrew Regulaminowi.

Operator ma pełne prawo do decydowania o czasie blokowania Konta Użytkownikowi i może to robić przez czas niezbędny do rozwiązania sporu pomiędzy stronami. Operator jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń przed dokonaniem blokady funkcjonalności Konta Użytkownika.

Operator zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich władz i organów państwowych o sytuacjach, w których Użytkownik w rażący sposób narusza zapisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Operator ma prawo usuwać treści i obrazy naruszające ogólne przyjęte dobre obyczaje oraz zawierające wulgaryzmy czy treści pornograficzne.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LODOWATO

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Lodowato, które Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać w sposób wynikający z Umowy. Użytkownik jest również zobowiązany do korzystania z Lodowato w sposób nienaruszający interesów Operatora oraz jego praw, a także praw i interesów osób trzecich. Ogólny sposób postępowania z Lodowato powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Użytkownik powinien w szczególności:

  1. Włączyć automatyczną blokadę ekranu,
  2. Ustawić odpowiednią metodę odblokowywania zablokowanego ekranu z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów (PIN, hasło alfanumeryczne, wzór graficzny, zabezpieczenie biometryczne),

W przypadku, gdy działanie funkcjonalności Lodowato jest niezgodne z opisem lub widocznie odbiega od rzeczywistości, Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis, na podstawie której Operator powinien dokonać odpowiedniej decyzji. W przypadku, gdy opis jest niewystarczający Operator może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, które mogą wpływać na czas rozpatrzenia reklamacji. Użytkownik ma prawo do uzyskania rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej złożenia.

Odpowiedzialność stron

Odpowiedzialności Operatora

Operator zrzeka się odpowiedzialności za działania Użytkownika wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszemu Regulaminowi.

Operator zrzeka się odpowiedzialności w przypadkach, gdy:

Po rozwiązaniu Umowy łączącej Operatora z Użytkownikiem, na Operatorze spoczywa obowiązek anonimizacji wszelkich danych Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność Użytkownika Lodowato

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach funkcjonalności Lodowato, a w szczególności:

Prawo do Lodowato

Wszystkie prawa do Lodowato są chronione przepisami obowiązującego prawa, a przede wszystkim ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej.

Prawa do wszelkich zasobów zawartych w oferowanej usłudze posiada Operator na licencji Rewardo sp. z o.o.

Korzystanie z zasobów zawartych w ramach Lodowato przez Użytkownika może odbywać się tylko na zasadach określonych prawem lub po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Operatora. Brak uzyskania odpowiedniej zgody i upoważnienia zabrania Użytkownikowi przetwarzania, kopiowania i publikowania zasobów zawartych wewnątrz Lodowato w celach innych, niż zostało to określone przez Operatora.

Operator zezwala Użytkownikowi na niekomercyjne użytkowanie Lodowato na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik wraz z zezwoleniem użytkowania, nie uzyskuje żadnych praw do Lodowato.

Poza upoważnieniami wyszczególnionymi w Rozdziale 8 Regulaminu, zezwolenie nie zawiera przyznania na rzecz Użytkownika żadnych innych praw związanych z bezwzględnymi prawami podmiotowymi do Lodowato jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W szczególności Użytkownik nie może:

Lodowato a współpraca z Przedsiębiorcami

Korzystanie z funkcjonalności umożliwiających wymianę pieczątek, punktów, nagród lub udział w wyzwaniach z Przedsiębiorcami jest możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody na powiązanie Konta Użytkownika Lodowato z Kontem Przedsiębiorcy. Powiązanie następuje po dodaniu karty Przedsiębiorcy i akceptacji Regulaminu Promocji.

W przypadku, gdy Użytkownik rozwiązuje Umowę o świadczenie usług przez Lodowato, usuwane są zgody zawarte z Przedsiębiorcami.

Operator nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do niektórych funkcjonalności związanych z niedostępnością systemów informatycznych w powiązanych Przedsiębiorcach.

Użytkownik ma obowiązek zaniechać wprowadzania treści wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z zasadami współżycia w społeczeństwie, naruszających interesy powiązanych z Kontem Użytkownika Przedsiębiorców.

Użytkownik powinien powstrzymać się od wykonywania działań bezprawnych, działających szkodliwie wobec Przedsiębiorców powiązanych z Kontem Użytkownika.

Operator nie bierze odpowiedzialności za czynności podejmowane przez Użytkownika, które działają na niekorzyść współpracujących Przedsiębiorców, a są niezgodne z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Działanie Lodowato oraz niniejszy Regulamin podlegają polskiemu prawu.

Niniejszy Regulamin zastrzega, iż w przypadku sporów, których obszar nie jest określony w Regulaminie, strony będą starały rozwiązać się je w sposób polubowny.

Prawem właściwym do rozstrzygania sporów wymienionych w ustępie 2. Rozdziału 10 i innych jest prawo polskie.

Prawa do administrowania, przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom m.in. Kodeksowi Cywilnemu oraz Ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz innych obowiązujących przepisach prawa polskiego.

Operator zastrzega sobie możliwość zmiany brzmienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w Regulaminie muszą zostać przedstawione w sposób jasny i czytelny Użytkownikowi, umożliwiający ich zaakceptowanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Brak akceptacji zmian Regulaminu będzie świadczył o rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika.

Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie.

Regulamin wszedł w życie w dniu 30.05.2022.